۱۳۹۷-۱۲-۲۶

کریپتوسپوریدیوزیس سگ

کریپتوسپوریدیوز به بیماری انگلی روده گفته می شود که عامل آن انگل کریپتوسپوریدیوم است. کریپتوسپوریدیوم عمدتا از طریق آب (آب خوردنی، استخرهای شنا و یا آب پارک ها)، غذا و […]
css.php