۱۳۹۷-۱۲-۲۳

کمپیلوباکتریوز سگ

کمپیلوباکتریوز یک عفونت شایع باکتریایی در توله سگ های جوان تر از شش ماه است. به صورت طبیعی باکتری کمپلیوباکتر در دستگاه گوارشی سگ های سالم و سایر پستانداران وجود […]
css.php