۱۳۹۷-۱۲-۲۳

کمپیلوباکتریوز سگ

کمپیلوباکتریوز یک عفونت شایع باکتریایی در توله سگ های جوان تر از شش ماه است. به صورت طبیعی باکتری کمپلیوباکتر در دستگاه گوارشی سگ های سالم و سایر پستانداران وجود […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۶

کریپتوسپوریدیوزیس سگ

کریپتوسپوریدیوز به بیماری انگلی روده گفته می شود که عامل آن انگل کریپتوسپوریدیوم است. کریپتوسپوریدیوم عمدتا از طریق آب (آب خوردنی، استخرهای شنا و یا آب پارک ها)، غذا و […]
css.php