دانلود کتاب تفسیر تست‌ های عملکرد کبد سگ و گربه

83,000 تومان

کبد نقش اساسی در متابولیسم و دفع سموم دارد، بنابراین یکی از  اندام‌های خیلی مهم  در سلامت بدن است. علت های خیلی مختلفی می تواند بر روی عملکرد صحیح و درست کبد موثر باشد، بسیاری از این عوامل مربوط به خود کبد و بسیاری منشاء خارج کبدی دارد.

چگونه بفهمیم کبد عملکرد درست دارد؟

کبد توانایی خودبازسازی قوی دارد، و از طرفی تنها با بخشی از خود  قادر به ادامه انجام وظایفش است؛ هممین امر باعث می شود که ما زمانی متوجه بیماری کبد بشویم که بخش اعظمی از آن دچار آسیب شده است. بنابراین چاره این مشکل چیست؟!

تغییرات در فعالیت آنزیم‌های کبدی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عمکرد کبد است…

آنزیم‌های مهم کبدی شامل:

 • آلانین آمینوترانسفراز (ALT)
 • آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)
 • آلکالین فسفاتاز (ALP)
 • گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)

افزایش یا کاهش فعالیت ALT نشانگر چه اختلالاتی است؟ آیا افزایش AST تنها نشان دهنده اختالات در کبد است؟ عملکرد کبد و سگ در کدام موارد متفاوت است؟!!!

آیا تنها بررسی همین آنزیم ها کافی است؟

خیر!!!  بسیاری از تست‌ها وجود دارد، که برای یک قضاوت درست از عملکرد کبد، باید انجام بشود، و مهمتر از آن به درستی تفسیر بشوند.

کتاب تفسیر تست‌های عملکرد کبد سگ و گربه؛ تمامی تست‌های مهم را  به زبان ساده بررسی و تفسیر کرده‌‌است!

 این کتاب به صورت خلاصه شامل موارد زیر است:

 • اندازه نرمال آنزیم‌های کبدی و فاکتور های  مرتبط
 • آلانین آمینوترانسفراز (ALT)
 • آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)
 • آلکالین فسفاتاز (ALP)
 • گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)
 • الگوهای افزایش آنزیم‌های کبدی
 • آلبومین
 • بیلی روبینآنزیم های کبد سگ و گربه
 • اسیدهای صفراوی
 • کلسترول
 • نیتروژن اوره خون (BUN)
 • لاکتات دهیدروژناز
 • آرژیناز
 • شمارش کامل خون (CBC)
 • گلوکز خون
 • آنالیز ادرار
 • نکات خیلی مهم
 • تأثیر سن در فعالیت آنزیم‌ها
 • علل افزایش ALP و AST در یک نگاه
 • اثر داروهای مختلف بر آنزیم‌های کبدی

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

css.php